Meet Specialist

Dr. Birendra Bista

Dr. Yam Bahadur Roka

Dr. Navin Kumar Karn

Dr. Nikesh Raj Shrestha

Dr. Sudeep Khaniya

Dr. Rajeev Shrestha

Dr.Keshar Bahadur Gurung

Dr.Suresh Prasad Shah

Dr. Roshan Koirala

Dr. Pannalal Shah

Dr. Ranjan Thapa

Dr. Roshan Acharya

Dr. Sagar Raj Pandey

Dr. Narayani Roka

Dr. Manzil Shrestha

Dr. Sabrina Yamu Shrestha

Dr. Arjun Chhetri

Dr. Amit Pratap Shah

For emergency cases 166-021-52777 emergency